Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť s názvom Koberčeky Slušňák, adresa: Malatiná 346,026 01 Dolný

Kubín, IČO: 40171493 (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje

predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje

predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s

úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva

kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar

dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu

dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa

objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania

dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho,

telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci

kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný

tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným

spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.

V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný

tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v

prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,

nedostupnosť, ...).

2.7 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie

všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane

telefonického kontaktu.

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob

doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a

aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v

cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe

proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma

(zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci

uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

4.2 Platba je možná iba v EUR.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 10 pracovných dní od

potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže

predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení

objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť

stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po vyrobení objednávky a po splnení všetkých podmienok.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných

možností v objednávke:

a) kuriérskou službou. Kuriér zo spoločnosti DPD Vám Váš tovar doručí už následujúci pracovný

deň od objednávky. Kuriér Vám pred samotným vyvezením Vašej zásielky zavolá, oznámi Vám, že

vezie zásielku a dohodne sa s Vami, kedy a kde Vám zásielku doručí.

b) Slovenskou poštou

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje

dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať

neporušenosť zásielky.

6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý

kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu

zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu

prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení

všetkých škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky

(podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa

prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo

objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a

použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu

pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie

tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní

vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú

cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných

podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený

na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení

(priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol

vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s

kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie

prostredníctvom internetového obchodu ................... sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané

v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K

poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu

Klubu krásy Dermacol v rámci internetovej predajne Dermacol, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo

formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č.

122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho

osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie

so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie

príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho

písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom,

právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje,

nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností

zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom

rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod ......................, zákazník súhlasí

s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne

tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona,

spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho

registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so

zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so

spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s

odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a

súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť

uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej

podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii.

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-

mail, pohlavie.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších

zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej

osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov

odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu

neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme

adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail

...................@.................. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k

zrušeniu zákazníckej registrácie.

Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä

nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom

systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa

odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania

operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje

na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré

sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v

poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42

Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V ....Malatinej..............., dňa...........................